Všeobecné obchodní podmínky

pro smlouvy o dílo na zakázkové fotoslužby uzavírané na dálku (e-shop) prostřednictvím webového sídla 220volt.cz s.r.o., Heršpická 814/5a, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika na webové adrese www.220foto.cz (platí od 1.5.2016).

1. Úvodná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky 220volt.cz s.r.o. (dále jen „220volt.cz s.r.o.“ nebo „zhotovitel“) se vztahují na zhotovení tzv. fotoproduktů – především (i) (ii)fotoobrazů; (iii) tisk fotografií; (dále jen „fotoslužba“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „zákazník“) prostřednictvím e-shopu zhotovitele www.220foto.cz.

1.2 Když je zákazníkem zhotovitele fyzická osoba, která objednává fotoslužbu na jiný účel než na podnikání nebo výkon svého povolání, považuje se za spotřebitele.

1.3 Orgánem dohledu nad prodejem výrobku 220volt.cz s.r.o. prostřednictvím e-shopu www.220foto.cz je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Telefon: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236, Web: http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34 ,IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869

1.4 Zákazník souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky v platném znění budou tvořit neoddělitelnou součást smlouvy o dílo na zákazkové fotoslužby, uzavírané mezi zhotovitelem a zákazníkem ohledně zhotovované fotoslužby na dálku prostřednictvím e-shopu www.220foto.cz. Právní vztah z uvedené smlouvy o dílo na zakázkové fotoslužby se dále řídí ustanovením Reklamačního řádu, doplňujícími informacemi uvedenými na webovém sídle www.220foto.cz a všeobecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem v případě spotřebitele ; Korporátním zákoníkem a Občanským zákoníkem v případě podnikatele, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.5 220volt.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny těchto obchodních podmínek je splněna umístěním na webovém sídle www.220foto.cz.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2016.

2. Objednávka fotoslužby

2.1 Vytvoření objednávky zákazníkem je podmíněné poskytnutím následných údajů zákazníka: (i) přihlašovacího emailu, (ii) přihlašovacího hesla, (iii) jména a příjmení fyzické osoby, nebo obchodního jména právnické osoby, nebo fyzické osoby podnikatele, (iv) adresy bydliště fyzické osoby, nebo adresy sídla právnické osoby, nebo fyzické osoby podnikatele. V případě, že zákazník uvede své IČO, má 220volt.cz s.r.o. za to, že zákazník nakupuje jako podnikatel, a ne spotřebitel. Uvedené údaje budou zhotovitelem použité k vytvoření konkrétní objednávky fotoslužby zákazníkem, následné plnění smlouvy o dílo na zakázkové fotoslužby a se souhlasem zákazníka na přímý marketing vlastních produktů a služeb a souvisejících podnikatelských aktivit. Zhotovitel však poskytuje zákazníkovi možnost kdykoliv jednoduše a bezplatně odmítnout používání uvedených údajů v čase jejich získání, jako i při každé doručené zprávě, jestli takové použití předem neodmítl.

2.2 V den odeslání objednávky potvrdí zhotovitel zákazníkovi přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty (tzv. potvrzujícím e-mailem).

2.3 Zákazník tímto potvrzuje, není-li v těchto obchodních podmínkach uvedeno jinak, že se před uzavřením smlouvy o dílo na produkt fotoslužby způsobem přiměřeným použitému prostředku dálkové komunikace (internet) seznámil s (i) hlavnímy vlastnostmi fotoslužby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a fotoslužby, (ii) její celkovou cenou, včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, o souvisejících nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, jestli je není možné předem určit, tak jako i o tom, že do celkové ceny mohou být započítány takové náklady anebo poplatky, (iii) platebními podmínkami, (iv) dodacími lhůtami, (v) lhůtou, do které se prodávající zavazuje dodat fotoslužbu, (vi) informacemi o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů, (vii) informaci o tom, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dílo na zákazkové fotoslužby (ods. 3.1 těchto obchodních podmínek), (viii) poučením o odpovědnosti zhotovitele za vady fotoslužby podle § 645 – 649 Občanského zákoníku v platném znění. V souvislosti s fotoslužbou označenou jako tisk fotografií zhotovitel řádně upozornil zákazníka na e-shopu www.220foto.cz ohledně poměru stran při objednávání fotografií, že digitální fotoaparát uchovává fotografie zpravidla v poměru stran 3:4 nebo 2:3. To znamená, že v poměru, v jakém si zákazník před zhotovením jednotlivých fotografií fotoaparát nastavil, v takovém budou i zhotovitelem dodány. Zhotovitel dále upozorňuje zákazníka v souvislosti s kvalitou pro něj vyvolaných fotografií, že zhotovitel odpovídá za jejich kvalitu v rozsahu, jakou zřejmě obvykle očekává při automatizovaném (t.j. ne jako při individuálním nebo profesionálním) vyvolávání fotografií. V případě, že zhotovitel poskytl výše uvedené informace na trvanlivém nosiči (např. v papírové formě, e-mailem, na CD, anebo DVD), spotřebitel potvrzuje, že byly pro něj čitelné. Jestliže internet poskytuje omezený prostor k poskytnutí výše uvedených informací, tak spotřebitel potvrzuje, že se před uzavřetím smlouvy o dílo na zákazkové fotoslužby seznámil alespoň s informacemi uvedenými v pododstavcích (i), (ii) a (vii). Další informace se zhotovitel zavazuje poskytnout spotřebiteli způsobem přiměřeným použitému prostředku dálkové komunikace.

2.4 Spotřebitel tímto výslovně potvrzuje, že mu zhotovitel bezprostředně před odesláním objednávky výslovně, jednoznačně a srozumitelně uvedl informace uvedeny v ods. 2.3 pododstavce (i) a (ii). Spotřebitel odesláním objednávky výslovně potvrdil, že byl obeznámen s tím, že její součástí je povinnost zaplatit cenu. Spotřebitel zároveň potvrzuje, že zhotovitel na svém webovém sídlu www.220foto.cz označil tlačítko (funkci) spojené s odesláním objednávky lehko čitelným způsobem slovním spojením „Všechno ok, odeslat objednávku“.

2.5 Zákazník tímto potvrzuje, že se na webovém sídle zhotovitele www.220foto.cz nejpozději v okamžiku začátku postupu vytvoření objednávky obeznámil s jasně a čitelně formulovanými informacemi o případných omezeních dodání fotoslužby, jako i o informacích o způsobech platby, které je možné použít k úhradě fotoslužby.

2.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy o dílo na zakázkové fotoslužby na trvalém nosiči bezodkladně po uzavřetí smlouvy uzavřené na dálku, nejpozději spolu s dodáním fotoslužby. Uvedené potvrzení musí přitom obsahovat všechny informace uvedeny v ods. 2.3 těchto obchodních podmínek, když je již zhotovitel neposkytl spotřebiteli před uzavřetím smlouvy o dílo na zákazkové fotoslužby.

2.7 Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky prečetl a že s nimi v celém rozsahu souhlasí. Odesláním objednávky zákazník dále závazně potvrzuje, že si v dohodnutém termínu fotoslužbu odebere. V případě, že si zákazník nepřevezme objednanou fotoslužbu (ani na to zhotovitele neupozorní) ani ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy měla být fotoslužba zhotovena a když byla fotoslužba zhotovena později, do jednoho měsíce od jeho zhotovení, je zákazník povinen zaplatit zhotoviteli poplatek za uskladnění ve výši 20,-Kč/den plus DPH. Po uplynutí třech měsíců ode dne, kdy byla fotoslužba zhotovena, může zhotovitel s fotoslužbou volně nakládat. Protože z povahy fotoslužby jako zhotovené věci na zakázku vyplývá, že ji není možné z objektivních důvodů (jde především o věci osobní povahy) zpeněžit, nebo jiným způsobem s ní účelně naložit, má zhotovitel právo vedle poplatku za uskladnění i k zaplacení ceny zhotovené fotoslužby.

2.8 Po odeslaní objednávky zákazníkem je tato elektronicky zaevidována v systému webového sídla zhotovitele www.220foto.cz. Zhotovitel uvedené přijetí objednávky zákazníkovi potvrdí emailem. Doručením uvedeného emailového potvrzení (tzv. potvrzujícího emailu) o přijetí objednávky zákazníkovi se smlouva o dílo na zakázkové fotoslužby považuje za uzavřenou. Předmětem uvedené smlouvy o dílo na zakázkové fotoslužby je dodání v objednávce zákazníka specifikované fotoslužby za tam uvedenou cenu za zhotovené dílo, a za podmínek uvedených na webovém sídle www.220foto.cz, těchto obchodních podmínek, Reklamačním řádu a ve všeobecně závazných právních předpisech.

3. Poučení o zákonné výjimce z všeobecného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy v případě smlouvy o dílo na zákazkové fotoslužby:

3.1 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dílo na zákazkové fotoslužby, nakolik jde o tzv. zhotovení věci na zákazku, zhotoveného podle osobních požadavků spotřebitele, „výrobku vyrobeného“ na míru, resp. „výrobku" určeného osobně pro jednoho spotřebitele.

4. Dodací podmínky

4.1 220volt.cz s.r.o. se zavazuje dodat fotoslužbu v co nejkratším termínu, zpravidla od 4 do 15 pracovních dnů od potvrzení objednávky, v závislosti na druhu objednané fotoslužby.

4.2 V případě dodání fotoslužby mimo prodejnu zhotovitele, uvedené na webovém sídle www.220foto.cz zhotovitele, využívá na dodání fotoslužby 220volt.cz s.r.o. služby smluvního partnera, společnost GLS.

4.3 V období Vánoc, svátků a nepředvídatelných okolností se mohou dodací lhůty prodloužit. V případě, že fotoslužba nebyla doručena a zhotovitel zákazníka nekontaktoval, zavazuje se zákazník zhotovitele bezodkladně informovat za účelem objasnění a případného odstranění problému.

5. Platební podmínky

5.1 V případě odeslání objednávky se svolenou úhradou předem má zákazník povinnost zaplatit cenu za zhotovenou fotoslužbu prostřednictvím elektronického bankovnictví. V případě zvolené úhrady v hotovosti při dodaní na prodejně zhotovitele je zákazník povinen zaplatit zaměstnanci prodejny při převzetí fotoslužby. V případě dodání fotoslužby na tzv. dobírku je zákazník povinnen ustutečnit platbu společnosti GLS.

5.2 V případě rozporu mezi cenou fotoslužby v “Ceníku” a v “nákupním košíku”, obojí uvedeno na e-shopu zhotovitele www.220foto.cz, zhotovitel upozorňuje zákazníka, že rozhodující je v takém případě cena uvedena v „nákupním košíku“.

5.3 Všechny ceny fotoslužeb jsou uvedeny včetně DPH bez poplatku za doručení (ve zkratce „poštovného“). Zhotovitel účtuje zákazníkovi poštovné uvedené na konkrétní objednávce, kterého výše závisí od typu objednaného fotoproduktu.

6. Reklamační řád

6.1 Zákazník je povinnen si fotoslužbu zkontrolovat ihned při převzetí. Zákazník má právo si fotoslužbu nepřevzít, když je na ní nebo na jejím obalu v čase převzetí viditelné mechanické poškození, nebo když je fotoslužba neúplná. Podmínkou úspěšné reklamace je ale sepsání reklamačního protokolu s kurýrem GLS, nebo se zaměstnancem prodejny, nebo musí fotoslužbu odmítnout převzít.

6.2 V případě dalšího reklamačního postupu platí Reklamační řád zhotovitele, který se nachází na webové stránce www.220foto.cz.

6.3 V případě, že reklamovaný nedostatek byl způsoben zákazníkem (např. když vyvolané fotografie neobsahují obrazový záznam, který údajně poskytl zhotoviteli k vyvolání (tzv. ztracené fotografie), je na zákazníkovi, aby prokázal, že je řádně doručil/odevzdal zhotoviteli za účelem vyvolání fotografií, především neoprávněným zásahem, v důsledku použití fotoslužby na jiné než určené účely, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobené opotřebováním vzniklým obvyklým používáním, nadměrnou zatěží výrobku (v rozporu se všeobecně závaznými nebo jinými předpisy, příp. s odporučením výrobce), zákazník se zavazuje zaplatit zhotoviteli všechny náklady spojeny s vyřízením reklamace. Zhotovitel neodpovídá za reklamované nedostatky způsobeny zákazníkem, jako ani živelnou pohromou, nebo vinou jinou vyšší mocí.

6.4 Zhotovitel odpovídá vůči spotřebiteli za nedostatky fotoslužby v souladu s Občanským zákoníkem. Záruční doba ve smyslu § 646 odd. 2 Občanského zákonníku v platném znění je 6 měsíců.

6.5 Dopravu reklamované fotoslužby k posouzení do sídla zhotovitele 220volt.cz s.r.o., Heršpická 814/5a, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika zabezpečí zákazník. Náklady na dopravu hradí v plné výši zákazník.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Zákazník v souvislosti se svojí registrací na webovém sídle 220volt.cz s.r.o. www.220foto.cz poskytl zhotoviteli v ods. 2.1 těchto obchodních podmínek uvedené údaje: (i) přihlašovací email, (ii) přihlašovací heslo, (iii) jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní jméno právnické osoby, nebo fyzické osoby podnikatele, (iv) adresu bydliště fyzické osoby, nebo adresu sídla právnické osoby, nebo fyzické osoby podnikatele.

7.2 Zákazník spolu s výše uvedenou registrací udělil 220volt.cz s.r.o. svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v ods. 7.1 těchto obchodních podmínek, při plnění povinností zhotovitele ze smlouvy o dílo na zákazkové fotoslužby i na to, aby 220volt.cz s.r.o. uvedené osobní údaje, jako i údaje o nákupech zboží a služeb (místo nákupu, čas nákupu, název výrobku, hodnota a platební podmínky) v době trvání předmětné registrace zpracovávala za účelem marketingu zhotovitele (hlavně zasílání newsletterů, kterými je zákazník informován o novinkách v poskytovaných službách).

7.3 Zákazník uděluje souhlas se zasílaním obchodních nabídek prostřednictvím elektronických prostředků, a to formou e-mailu, SMS, telefonem anebo faxem v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Tento souhlas je udělen na dobu trvání výše uvedené registrace zákazníka na www.220foto.cz (doba platnosti souhlasu). Souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů za účelu marketingu je dobrovolný, resp. může požádat o vysvětlení ohledně zpracování údajů a změnu svých údajů. Zákazník prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný. Uvedené odvolání souhlasu je možné vykonat prostřednictvím www.220foto.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby po ukončení platnosti tohoto souhlasu byly poskytnuté osobní údaje bez potřeby dalšího oznámení ze strany 220volt.cz s.r.o. z důvodu hospodárnosti bezodkladně zlikvidovány. Zákazník dále bere na vědomí, že může dojít k přenosu jeho osobních údajů i do jiných členských států EU.

7.4 220volt.cz s.r.o. oznamuje zákazníkovi následující skutečnosti a zároveň poskytuje poučení o jeho právech jako dotknuté osoby, v souvislosti se zpracováváním osobních údajů dotknuté osoby společností 220volt.cz s.r.o., jako provozovatelem informačního systému dle těchto obchodních podmínek. Vyjádřením souhlasu uvedeným v ods. 7.1 těchto obchodních podmínek dotknutá osoba potvrzuje, že se seznámila s obsahem svých práv při zpracování osobních údajů. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů zadaných při své registraci na www.220foto.cz, za účelem specifikovaným v ods. 7.1 až 7.3 těchto obchodních podmínek.

7.5 Provozovatelem informačního systému osobních údajů je 220volt.cz s.r.o., se sídlem Heršpická 814/5a, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika, IČO: 04828887, který získává osobní údaje dotknuté osoby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), který podrobně upravuje vztah mezi provozovatelem a dotčenou osobou.

7.6 220volt.cz s.r.o. je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotčené osoby v případě, aby osobní údaje, jako i údaje o nákupech výrobku a služeb (místo nákupu, čas nákupu, název výrobku, hodnota a platební podmínky) po dobu platnosti registrace zákazníka na www.220foto.cz zpracovával pro účely marketingu (především k zasílání newsletterů, kterými je zákazník informován o novinkách v poskytovaných službách), včetně vykonávání marketingových průzkumů trhu (dále jen „marketing“).

7.7 220volt.cz s.r.o. je oprávněn zpracovávat následné osobní údaje dotknuté osoby: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo/mobilní tel. číslo a přihlašovací e-mailová adresa dotknuté osoby a přihlašovací heslo.

7.8 220volt.cz s.r.o. bude získavat osobní údaje zákazníka prostřednictvím webové stránky www.220foto.cz.

7.9 Dotknutá osoba poskytuje 220volt.cz s.r.o. své výše uvedené osobní údaje dobrovolně.

7.10 Osobní údaje budou poskytnuty výše uvedeným zprostředkovatelům, případně obchodním partnerům 220volt.cz s.r.o.

7.11 Osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům 220volt.cz s.r.o. z oddělení marketingu a případně jiným zaměstnancům 220volt.cz s.r.o., kteří mají oprávnění nakládat s osobními údaji, jenž vyplývá z pracovněprávních vztahů vůči 220volt.cz s.r.o.

7.12 Osobní údaje nebudou zveřejňovány. Uvedené se ale netýka možnosti zpracování údajů v rámci zveřejňovaných statistik a přehledů prodeje.

7.13 Nepředpokládá se přenos osobních údajů do třetích zemí. 220volt.cz s.r.o. předpokládá přenos osobních údajů do jiných členských států EU.

7.14 Dotknutá osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

 1. potvrzení o zpracovaní osobních údajů,
 2. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému,
 3. ve všeobecně srozumitelné formě upřesní informace o zdroji, z kterého získala její osobní údaje ke zpracování,
 4. ve všeobecně srozumitelné formě seznam její osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 5. opravu anebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 6. likvidaci jejích osobních údajů, kterých účel zpracování skončil; jestli jsou předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 7. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jestli došlo k porušení zákona,
 8. blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotknuté osoby.

7.15 Právo dotknuté osoby je možné omezit jen podle odstavce 7.15 písm. e) a f), jestliže toto omezení vyplývá ze zákona, nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotknuté osoby, nebo by byly porušeny práva a svobody jiných osob.

7.16 Dotknutá osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči

a) zpracování její osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány za účelem přímého marketingu bez její souhlasu a žádat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona za účelem přímého marketingu v poštovním styku, nebo c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona za účelem přímého marketingu.

7.17 Dotknutá osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, když věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) anebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do její práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; když tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotknuté osoby je oprávněná, provozovatel je povinnen osobní údaje, kterých zpracování dotknutá osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jako to okolnosti dovolí.

7.18 Dotknutá osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, když věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dosah, když se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování její osobních údajů. Dotknutá osoba má právo žádat provozovatele o prozkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, provozovatel je povinen žádosti dotknuté osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující úkol při prozkoumání rozhodnutí má oprávněná osoba; o způsobů prozkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotknutou osobu ve lhůtě podle § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo jen v případě, když to ustanovuje zákon o ochraně osobnosti, ve kterém jsou upravena opatření na zabezpečení oprávněných zájmů dotknuté osoby nebo když v rámci předsmluvních vztahů nebo během doby existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotknuté osoby, nebo když provozovatel na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření k zabezpečení oprávněných zájmů dotknuté osoby.

7.19 Jestli dotknutá osoba uplatní své právo

 1. písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotknutá osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne její odeslání,
 2. osobně ústní formou zápisu, z které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotknuté osoby; kopii zápisu je provozovatel povinnen odevzdat dotknuté osobě,
 3. u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat provozovateli bez zbytečného odkladu.

7.20 Dotknutá osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh k zahájení úkonů na ochranu osobních údajů.

7.21 V případě, že dotknutá osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

7.22 V případě, že dotknutá osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit osoba blízká.


V Brně, dne 1.5.2016